Werkwijze

Aanmelding

Voor aanmelding in onze praktijk vragen wij u vriendelijk om het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Wekelijks worden de aanmeldingen op de teamvergadering besproken en verdeeld. U zal telefonisch gecontacteerd worden door één van de collega’s om een eerste afspraak vast te leggen.

Verder verloop

De eerste afspraak of ‘intake’ is een kennismakingsgesprek waarin ouders en/of kinderen beluisterd worden om uit te klaren wat er moeilijk gaat. Er wordt tevens gezocht naar wat de volgende stappen kunnen zijn om een antwoord te bieden op de gestelde hulpvraag. U brengt best kopies van belangrijke verslagen betreffende uw kind of jongere mee bij dit eerste gesprek (CLB-verslag, medisch verslag, onderzoeksverslag, …).

Soms kan bij een afgebakende vraag onmiddellijk gestart worden met een begeleiding.

Meestal echter is eerst een diagnostische exploratie van de problematiek nodig. Dit houdt in dat er een aantal onderzoekssessies gepland worden. Zowel gesprekken met de ouders als individuele sessies met het kind of de jongere, psychodiagnostisch onderzoek, motorische testing en/of logopedisch nazicht kunnen hierbij georganiseerd worden in ons centrum. Tevens kunnen ook vragenlijsten meegegeven worden of kan contact opgenomen worden met de verwijzende en/of andere betrokken instanties (hulpverlener, CLB, school, huisarts …). Indien nodig kan ook een verwijzing gebeuren naar een externe dienst (diëtist, kinderneuroloog …).

Na bespreking van alle onderzoeksgegevens op de teamvergadering wordt in het adviesgesprek met de ouders de problematiek in kaart gebracht en een begeleidingsplan voorgesteld.

Begeleiding

In de begeleiding ligt de klemtoon op ‘zorg op maat’. Dit betekent dat vanuit de verschillende disciplines therapie kan opgestart worden. Hierbij behoren psycho-educatie, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken, individuele psychotherapie, psychomotorische therapie, logopedie, groepstherapie, medicamenteuze ondersteuning, … tot de mogelijkheden.

Vaak echter is een combinatie van therapieën en/of begeleidingen noodzakelijk om de juiste multidisciplinaire benadering van de problematiek te kunnen verwezenlijken.

Belangrijk!

Om ons te helpen in onze missie om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en/of hun gezin de juiste begeleiding te kunnen bieden, vragen wij u om respectvol om te gaan met voorgestelde adviezen en gemaakte afspraken. Multidisciplinair werken houdt in dat  afspraken met verschillende therapeuten aangewezen kunnen zijn.

Wij proberen om cliënten zo snel mogelijk te helpen. Onze agenda’s laten echter niet toe om iedereen een afspraak te geven buiten de school- en/of werkuren. Gelieve hier rekening mee  te willen houden als er een afspraak voorgesteld wordt.

Annulatie van een afspraak dient telefonisch en minstens 48 uur op voorhand te gebeuren. Dit stelt ons in de mogelijkheid om andere cliënten sneller te helpen. Bij laattijdige annulatie zal de helft van het bedrag van de raadpleging of onderzoek aangerekend worden.

Afleveren van attesten of invullen van documenten kan enkel tijdens een raadpleging. Mogen we u vragen om dit bij de start van een raadpleging te melden.

Via mail worden geen afspraken geboekt, noch adviezen verstrekt.